کۆمپانیای پاتریس

Enterprise لیۆپارد

چاره‌سه‌رێکی یه‌کپارچه‌ بۆ لابردنی رۆتیناتی کارگێڕی و لابردنی کاری دەستی وبەرگریکردن لە هەڵەی مرۆڤ، چارەسەرەکانی ئێمە توانای خۆ ماڵی کردنیان هەیە بەو واتایەی کە سیستەمی Leopard بەشێوازێک دروستکراوە کەتوانای خزمەت گەیاندنی بەهەموو دامەزراوەیەک هه‌یه‌ بەهەر شێوازی کارکردن و مۆدێلی جۆراوجۆری پڕۆسەی کارگێڕی یاسایی دامەزراوەکان دەتوانێت خۆی بگونجێنێت.

تەنها جۆری ئامێری هاتن و ڕۆیشتنەکەتان (ئامێری پەنجە مۆر) بە لیۆپارد بناسێنن

لیۆپارد بە بێ هیـێچ کێشــەیەک دەتوانێــت لەگــەڵ هەمــوو جــۆرە ئامێرێکــی هاتــن و ڕۆیشــن خــۆی ڕێکبخــات و کاری لەگــەڵ بــکات.


یەکجــار بەرنامــەی کارکردنــی کارمەنــدان بــە سیســتەم بناســێنن ئیتــر هەموکارەکانــی تــر بســپێرن بەسیســتەمی Leopard

هــەر جــۆرە بەرنامەیەکــی کارکردنــی کاری کارمەنــدان دەتوانــن پێناســە بکــەن، هیــچ ســنورێک نییــە (کاری ڕۆژانــە، ئێــواران، شــەوانە، کاری تێکــەڵ، کاری ڕێکنەخراو،شــەفتی خەفەریــات و هتــد... ) دەســتی ئێــوە بــۆ هەمــوو گۆڕانکارییــەک کراوەیــە.


خۆتان لە کاغەز و ڕۆتینات ڕزگاربکەن

ئیــتر پێویســتیتان بــە کاغــەز نامێنێــت بــۆ داواکردنــی (مۆڵەتــەکان، ئیفــاده‌، ئــاگاداری دواکەوتــن، ئامــادە نەبــوون،هتد...) هەر کارمەندێک ئەژماری خۆی هەیە و لە ڕێگە ئه‌ژماری خۆیــەوە داواکارییەکانــی دەنێرێــت و ڕاستەوخۆش ئاگادارییەکانی پێــدەگات، بەپێــی یاســای دامەزراوەکەتــان پڕۆســەی ئیــداری بــۆ پێدانــی (مۆڵەتەکانی یاســایی، بــێ مووچــە، نەخۆشــی، پرســە، هاوســەرگیری، دایکانــە، باوکانــە، تایبــەت، ئۆڤەرتایــم، هتــد...)ی خۆتــان دیــاری بکــەن


تەنها بەسیستەم بڵێن چ جۆرە ڕاپۆرتێکتان دەوێت

دەتانەوێت بە پێــی فلتــەرە جــۆراو جــۆرەکان لــە (هاتــن، ڕۆیشــن، دواکەوتــن،زوو دەرچــوون، ئامادەنەبــوون، ئۆڤەرتایم ، هتد ... ) بە پێی کــەس یان به‌ پێی بــەش ڕاپــۆرت وەربگــرن هــەر جــۆرە ڕاپۆرتێکتــان پێویســتە قاڵبەکــەی لــە ناو سیستەمەدا ئامادەیە و ئەگەر پێویســتان بەڕاپۆرتێکی تر ببێــت کــە لەنــاو سیســتەم نەبێــت خۆتــان ئەتوانــن لــە ناو سیســتەم دروســتی بکــەن


پێدانی موچە هەماهەنگ لەگەڵ ئەژماری وردی ڕێژەی کارکردن

بەپێــی ڕێــژەی کارکردنــی کارمەندەکانتــان موچەیــان پێبــدەن نــە کەمــتر نــە زیاتــر، هەموشــتێک چرکــە بــە چرکــە ئەژمــار دەکرێــت (دواکەوتــن، ئامادەنەبــوون، مۆڵــەت، ئیفــاد، کاری زیادە،پاداشــت ، ســزا هتــد....) ڕێــژەی هەڵــە لــە ســفر نزیــک دەکەینــەوە، ئامــادە کردنــی لیســتی مووچــە لــە مــاوەی چەنــد خووله‌کێکدا .


دەستگەیشتن بەسیستەم لە هەرکات و لە هەر شوێنێکدا

Web Based بوونــی سیســتەم یەکێکــە لــە تەکنەلۆجیــا نوێیەکانــی ڕۆژ لــە دونیــادا، لەبەرئەوەی سیســتەمی Leopard وێــب بەیســە بۆیــە بوارێــک دەڕەخســێنێت بــۆ بەڕێوەبــەران و کارمەنــدان کــە لــە ڕێــگای ئینتەرنێتــەوە لــە هــەر کات و شــوێنێکدا دەســتیان بــە سیســتەمەکە بگات بەڵام بۆ بەکارهێنان لە ناوخۆیی دامەزراوەدا پێویست بە ئینتەرنێت نییە.


بەڕێوەبردنی یەکپارچەی دامەزراوە و ژێربەشەکانی

دامەزراوەیەکــن بــە کۆمەڵێــک ژێربــەش کــە هەربەشــێک یاســای تایبەتــی کارکردنــی خــۆی هەیــە؟ نیگــەران مەبــن هەمــوو شــتێک لــە سیســتەمدا ڕەچــاو کــراوە.


هێچ سنورێک بۆ پێناسەکردنی یاسای نوێ بوونی نیە

زیاتــر لــە ســەد جــۆرە یاســای کارکــردن لــە نــاو سیســتەم پێناســە کــراوە ئەگــەر هەندێــک لــە یاســای دامەزراوەکــەی ئێــوەی تێدانیــە نیگــەران مەبــن بــە ئاســانی خۆتــان دەتوانــن یاســای کارکردنــی دامەزراوەکەتــان زیادبکــەن بــۆ سیســتەمەکە.


خۆماڵیکردن (Flexibility)

هەمــوو پڕۆســەکان یاســاکانی سیســتەمی هاتــن و ڕۆیشــن و دەوامــی کارمەندانــی دامەزراوەکەتــان بــە پێــی یاســاکانی بەشــی ســەرچاوە مرۆییــەکان یان بەشی کارگێری لــە سیســتەمدا ڕێکدەخرێــت، یاســاکان، بەرنامــەی کارکــردن (شەفتە جۆراوجۆرەکان)، ڕاپۆرتــەکان، مۆڵــەت، ئیفــاد، شــێوازی کاری زیادە،ســزا، پاداشــت و هتــد... بەڕێگــە چارەکانمــان و ئەزمــوون و تواناییەکانمــان هاوکارتــان دەبیــن بــۆ هــەر شــێواز گۆڕانکارییــەک لــە سیســتەمدا بــە خواســتی ئێوەئێمــە ئامادەیــن بــۆ فەراهەمکردنــی ویســت و داخوازییەکانــی ئێــوە.


تایبەتمەندییەکان

 • Web Base لەسەر بنەمای وێب (بەردەست بوونی سیستەم لە هەر شوێن و هەر کاتێکدا)
 • Multi Language (کوردی ، عەربی ، ئینگلیزی)
 • Paperless System (سیستەمی بێ کاغەز) تۆماری داواکاریەکانی کارمەندان لە ڕێگای سیستەمەوە
 • Multi Company (بەرێوەبردنی کۆمەڵێک کۆمپانیا یان دامەزراوە بە هەموو لق و ئوفیسەکانی بە شێوەی یەکپارچە لە سیستەمێکی یەکپارچەدا
 • Index Card سیستەمی بەڕێوەبردنی باڵانسی مۆڵەتی کارمەندان (مۆڵەتی مانگانە ، ساڵانە ، نەخۆشی ، تایبەت ، ...)
 • Rule Engine (پێناسەکردنی یاساکانی کارگێری و سەرچاوە مرۆییەکان) هیچ سنورێک بۆ پێناسەکردنی یاسای نوێ بونی نیە
 • Report Generator (دروستکردنی ڕاپۆرتەکان بە خواستی دامەزراوە)
 • Workflow سوورانه‌وه‌ی داواکاری کارمەندان بە شێوەی ئەلکترۆنی بە پێی ڕەوتی کارگێری دامەزراوە
 • توانای وه‌رگرتنی زانیــاری هاتــن و چــوون بــە شــێوەی ئۆتۆماتیــک لــە هەمــوو جــۆرە ئامێرێکــی هاتــن و چــوون (Fingerprint Device)


توانای دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ هەر سیستەمێکی ئەلکترۆنی تر لەڕێگای (Web Service)


Management-Dashboard: داشبۆردی چاودێری بۆ بەڕێوەبەران

- فەراهەم کردنی داشبۆردێکی تایبــەت بــۆ بەڕێوەبــەران بــۆ چاودێــری و کۆنتڕۆڵــی خێــرا لــە ســەر زانیــاری دەوامــی کارمەندەکانیــان بــە شــێوەی چارت و گراف

- توانای دروستکردنی پەیوەندی لە گەڵ سیستەمی بانک و ناردنی لیستی مووچە بۆ سەر ئەژماری کارمەندان

- ناردنی ئاگاداری بە شێوەی ئۆتۆماتیک لەڕێگەی SMS , Email , Massage Center


سودەکانی سیستەمی Leopard

 • بە سیستەمکردنی کاروباری سەرچاوە مرۆییەکان
 • یەکپارچەکردنی شوێنی جوگرافیای دامەزراوە و بەشەکانی
 • ئەنجامدانی زۆرترین کار لە کەمترین کات دا (Productivity)
 • بەردەست بوونی زانیاری و ڕاپۆرتەکان بەخێراترین ماوە و لە کاتێکی نموونەیدا بۆ بەڕێوەبەران
 • دەستپێڕاگەیشتنی خێرا بە زانیاری و ئەرشیفەکان
 • ئاسان لە دروستکردنی فۆڕمو گونجاندنی لەگەڵ پێکهاتەی دامەزراوە بەپێی پێداویستی ڕۆژ
 • کەم کردنەوەی خەرجی ( کاغەز، پرینتەر ،کۆپی و پێداویستیە پەڕاوگەییەکان هتد ... )
 • گەیشتنن بە کارامەیی زۆر
 • دڵنیابوونی کارمەند و دامەزراوە لە ڕاستی و دروستی زانیارییەکان
 • کەمکردنەوەی هەڵەی مرۆڤ و سەرپێچی
 • تۆانای پێویست بۆ چاودێری سوڕانەوە و شوێنگرتنی بەڵگە
 • پێویست نەبوون بە شوێنی زۆر و دۆڵاب و بۆکس فایل بۆ ئەرشیفکردنی بەڵگەکان
 • گەڵ چەندەها سودی تردا ...